Membrane Test Modules

Moduły Testowe

Dostosuj Efektywny System Membranowy

While many applications can benefit from a more or less standard filtration system, other situations may demand a Podczas gdy wiele aplikacji może skorzystać z mniej lub bardziej standardowego systemu filtracji, inne sytuacje mogą wymagać niestandardowego rozwiązania, z obszernymi testami poligonowymi prowadzonymi na terenie zakładu. Jako specjaliści od membran mamy doświadczenie i własną wiedzę fachową, aby zapewnić rozwiązania problemów związanych z filtracją w wielu różnych sektorach przemysłu i chętnie współpracujemy z potencjalnymi klientami w celu zaprojektowania i zoptymalizowania rozwiązania w zakresie filtracji membranowej.

Before having a specialist determine the right membrane system for the application, it’s important to do some Zanim określimy odpowiedni system membranowy do zastosowania, ważne jest, aby dokonać wstępnej oceny i sprawdzić, czy instalacja może być realną propozycją. W związku z tym należy określić niektóre kryteria projektowe, takie jak:

  • Jaka jest wymagana przepustowość instalacji filtracyjnej?
  • Oczekiwana jakość „permeatu” (frakcja ciekła przechodząca przez membranę) i „retentatu” (zatężona frakcja zatrzymana przez membranę).
  • Czy system będzie używany okresowo czy w sposób ciągły?
  • Jak długo system można wyłączyć do celów czyszczenia CIP?
  • Jakie są kluczowe kryteria oceny procesu?

Typically, a short pilot trial on site or in the supplier’s laboratory, using a sample of the process stream, will help narrow dZazwyczaj krótka próba pilotażowa na terenie zakładu lub w laboratorium, z wykorzystaniem próbki cieczy, pomoże zawęzić wybór najlepszej membrany.

Next, a test rig or pilot plant is set up at the plant site. This will test the effectiveness of the chosen membrane system on a larger scale, utilizing up to 15 m2 (160 ft2) of total membrane area, and generate data useful in the development of final design parameters. These initial trials typically last for 2-3 weeks but can take longer if the waste stream varies iNastępnie po ustawieniu jednostki testowej lub instalacja pilotażowa można przetestować skuteczność wybranego systemu membran na większą skalę, wykorzystując do 15m2 (160 stóp2) całkowitej powierzchni membrany, aby wygenerować dane przydatne w opracowywaniu ostatecznych parametrów projektowych. Te wstępne próby zwykle trwają 2-3 tygodnie, ale mogą trwać dłużej, jeśli strumień cieczy zmienia się w czasie pod względem składu lub objętości. Dobrze zaprojektowana procedura testowa pozwoli później zaoszczędzić czas i uniknąć nieprzewidzianych sytuacji.

With the test rig, engineers can take realistic measurements, including the degree of membrane fouling, the Dzięki takim testom poligonowym można dokonać realistycznych pomiarów, w tym stopień zanieczyszczenia membrany, szybkość produkcji permeatu („flux”), spadek ciśnienia, poziomy retencji wraz ze wzrostem stężenia, skuteczność reżimu czyszczenia CIP i jakość produkt końcowego.

Na podstawie zebranych danych opracowywany jest ostateczny projekt systemu. W przypadkach, gdy standardowa membrana nie nadaje się do danego zastosowania, może być potrzebna nowa konfiguracja systemu membran. Również na tym etapie pilotażowym inżynierowie mogą oszacować prawdopodobną żywotność membrany, co można wziąć pod uwagę przy rozważaniu całkowitych kosztów eksploatacji systemu.

PCI Membranes specializes in the design and manufacture of easily integrated membrane filtration plants that can range from simple manually operated systems through to fully automatic operation with minimal operator support. TFirma PCI Membranes specjalizuje się w projektowaniu i produkcji łatwo zintegrowanych instalacji do filtracji membranowej, które mogą obejmować zarówno proste systemy obsługiwane ręcznie, jak i w pełni automatyczne działanie przy minimalnym wsparciu operatora. Ta wiedza fachowa w wyborze najbardziej odpowiedniej membrany do danego zastosowania, wraz z doświadczeniem w wielu zrealizowanych projektach oznacza, że ​​PCI może zapewnić swoim klientom opłacalne rozwiązania minimalizujące zużycie wody i koszty utylizacji odpadów.

Seria MICRO240 i MICRO960

MICRO 240 i MICRO 960 są przeznaczone do ekonomicznej, krótkoterminowej oceny procesów membranowych w celu separacji i zagęszczania w skali laboratoryjnej.

LEADOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Moduł Testowy A MINI

TModuł A MINI jest przeznaczony do oceny w skali laboratoryjnej zastosowań membran ultrafiltracyjnych z umiarkowanymi poziomami zawiesin stałych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Membrany Tubularne

Our in-house development and manufacturing capability enables us to provide customized membranes tailored for specific aNasze wewnętrzne możliwości rozwoju i produkcji pozwalają nam dostarczać niestandardowe membrany dostosowane do konkretnych zastosowań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jednostki Pilotażowe

The pilot unit is designed for pilot scale work and may be used to process a wide variety of aqueous solutions using Microfiltration (MF), Ultrafiltration (UF), Nanofiltration (NF) and Reverse Osmosis (RJednostka pilotażowa jest przeznaczona do pracy na skalę pilotażową i może być używana do stosowana do szerokiej gamy cieczy przy użyciu mikrofiltracji (MF), ultrafiltracji (UF), nanofiltracji (NF) i odwróconej osmozy (RO).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ